Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από αναγνωρισμένο/ κοινοποιημένο φορέα ελέγχου, που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.

Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604Β/2008. Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ώστε να διαβεβαιώνεται η καλή κατάσταση και η λειτουργία τους αλλά και να επανελέγχονται περιοδικά με στόχο την βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας και φυσικά την αποφυγή ατυχημάτων.

*Η μη πραγματοποίηση των ελέγχων έχει τις ανάλογες κυρώσεις.